MINEDRIFT I MIDTJYLLAND

MINEDRIFT I MIDTJYLLAND

I 1997 erhvervede Skov- og Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruber. Den direkte anledning til erhvervelsen var, at gruberne efter i en årrække at have været åben for besøgende i 1995, blev lukket af ejeren. Dette blev af mange anset for uheldigt, og Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssag med henblik på en genåbning.

Løsningen blev dog, at staten erhvervede gruberne, kalkværksbygningerne og ca. 14 ha jord idet hele spektret af interesser, der knyttede sig til ejendommen, hermed blev sikret. Det gjaldt først og fremmest sikring af gruberne som det mest betydningsfulde overvintringssted for flagermus i Europa, men også de betydelige kulturhistoriske, friluftsmæssige og geologiske interesser, der er knyttet til stedet.