FREDNING

 

Mønsted Kalkgruber er mere end blot de kendte gruber. Her er også natur-
skønt og fyldt med sjældne syn. Gruberne ligger i et Natura 2000-område,
som er til for at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter,
som er sjældne eller truede for EU-landene. Så udover gruberne bruger
mange af vores besøgende også tid på at gå ture i området eller blot at sid-
de og nyde en is i de smukke omgivelser.

 

 

Naturstyrelsen skriver følgende om Natura 2000-områderne

 

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:
At der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for
de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for.
Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i
tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at
arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne
kan bevare sine særlige karakteristika.

 

At området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i om-
råderne. Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser,
når de skal træffe afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura
2000-områder.

 

At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i om-
rådet. Grundlaget for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer.

 

Læs mere om naturen ved Mønsted Kalkgruber samt vores fredning på
Naturstyrelsens hjemmeside HER.